Záručné podmienky

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v rozsahu všeobecne platných predpisov. Na požiadanie je vždy predávajúci povinný odovzdať spotrebiteľovi záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak výrobca záručný list nedodáva, nahrádza ho doklad o nákupe tovaru (predajka, faktúra) obsahujúci uvedené údaje.

 

Dĺžka záruky je uvedená v záručnom liste alebo predajnom doklade. Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, platí pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záručná lehota sa prípadne predlžuje o dobu, po ktorú je tovar v záručnej dobe. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.

 

Kupujúci pri uplatnení záruky má:

 

·         ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak je to vzhľadom k povahe chyby neúmerné  a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
·         ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
·         ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
·         ak ide o iné chyby neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:

·         neodborným použitím zariadenia
·         mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním
·         živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)

V prípade poruchy či zlej funkčnosti tovaru, prosím odošlite tovar na našu adresu. Tovar prosím odošlite ako doporučenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku, nebudeme preberať !!! Vaša reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote, tj. bez zbytočného odkladu, najdlhšie však 30 dní po obdržaní tovaru. Po vybavení reklamácie bude zákazník vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar kupujúcemu zaslaný (poštou).

 

Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pokiaľ ich predávajúcemu riadne preukáže.

 

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že bude prekročená zákonná lehota na vybavenie reklamácie v dĺžke 30-tich dní, má spotrebiteľ právo na výmenu veci za novú alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Predávajúci vystaví spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vystaví spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vystaví písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

 

Reklamačné podmienky

Kontrola zásielky

 

Odporúčame, aby kupujúci skontroloval obsah zásielky pri prevzatí od dopravcu. Ak obsah zásielky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u dopravcu. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu zásielky hneď pri prevzatí od dopravcu, je kupujúci povinný tak urobiť bez zbytočného odkladu do 24 hod a o zistených chybách bezodkladne informovať predávajúceho.

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je vyššie uvedený spôsob doporučený, tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa reklamovať tovar priamo u predávajúceho v zákonných lehotách.

 

Vrátenie tovaru

 

Zákazník má právo v prípade akejkoľvek nespokojnosti so zaslaným tovarom tento tovar vrátiť a požadovať zaň peniaze alebo iný tovar. Toto právo má zákazník v lehote 14 dní po obdržaní (prevzatí) tovaru. Vrátením sa rozumie odovzdanie tovaru priamo zasielateľovi. Náklady za poštovné pri vrátení tovaru hradí zákazník. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené zloženkou alebo prevodom na jeho účet a to najneskôr do piatich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane všetkého príslušenstva, nepoškodený, bez známok opotrebenia a pokiaľ možno v originálnom nepoškodenom obale.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní (NA STIAHNUTIE TU)

 

Doprava reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie (predajcovi). Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar zákazníkovi zaslaný (poštou).

Neoprávnená reklamácia

Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená chyba, alebo ak pôjde o chybu nespadajúcu do záruky) môže predávajúci po kupujúcom, ktorý nie je spotrebiteľom, požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie (opravu).